Madelyne Meyer. [SRF]

Chuchichästli - Madelyne Meyer, commerçante de vin

Chuchichästli - Madelyne Meyer, commerçante de vin