La chanteuse Melanie Oesch, du groupe folklorique Oesch's die Dritten. [Jean-Christophe Bott - Keystone]

L'invitée du 12h30 - Melanie Oesch sort "Le voyage continue" avec son groupe Oesch's die Dritten

Interview de Melanie Oesch, chanteuse du groupe suisse Oesch's die Dritten.
L'invitée du 12h30 - Melanie Oesch sort "Le voyage continue" avec son groupe Oesch's die Dritten