L'humoriste suisse Karim Slama. [RTS]

L'invité du jour: Karim Slama

Humoriste suisse.
L'invité du jour: Karim Slama